نوکیا برای اولین بار پس از 60 سال لوگوی خود را ریدیزاین (بازطراحی) کرد!

نوکیا برای اولین بار پس از 60 سال لوگوی خود را ریدیزاین (بازطراحی) کرد!